فاز صفر 1. تهیه و تدوین نقشه راه
 2. تعیین و مشخص کردن تمامی قطعات و نقشه های کارگاهی آنها (این قسمت در صورتی نهایی می گردد که به موازات آن طرح مورد نظر میکرو توربین نهایی گردد. لازمه این امر این است که ارزیابی لازم در مورد طرحهای موجود انجام شده و پس از بررسیهای لازم طرح مناسب برای تولید انتخاب و اصلاحات لازم بر روی آن انجام گردیده باشد.)
 3. تعیین فرایند تولید هر قطعه. البته با توجه به اینکه عمده میکروتوربینها از ساختار  و قطعات مشابهی تشکیل می گردند، فرایند تولید اکثر این قطعات را می توان تهیه نمود.
 4. تعیین مواد اولیه
 5. تعیین فرایند تولید شامل کلیه مراحل تبدیل ماده اولیه تا قطعه اولی و عملیات سطحی، حرارتی، رنگ یا ...
 6. تعیین ماشین آلات لازم
 7. تعیین فرایند بازرسی
 8. تعیین مراحل نگهداری مواد اولیه
 9. تعیین مراحل نگهداری قطعه نهایی
 10. تعیین قالبها، فیکسچرها، ابزار الات ساخت، ابزار آلات اندازه گیری و گیجها ( این قسمت نیز پس از نهایی شدن طرح میکروتوربین نهایی می گردد.)
 11. تعیین تامین کنندگان مواد اولیه داخلی و خارجی