فاز دو


با توجه به اینکه انتظار می رود که فقط دانش فنی تولید بخشی از قطعات میکروتوربین در ایران وجود دارد، لازم است که مجموعه های تولیدی لازم برای تولید آن قطعاتی که فناوری آن در کشور موجود نیست ایجاد گردد. نگاه مجریان طرح پیش بینی نیازهای لازم برای این منظور در این طرح می باشد و تحت عنوان طراحی کارخانه در زیر به آن اشاره گردیده. البته چناچه براساس مطالعات صورت گرفته قرار بر ایجاد یک مجموعه کامل تولیدی گردید، در فاز دوم جزییات آن مشخص خواهد گردید. به هر جهت موارد زیر می تواند شامل بخش یا تمامی مجموعه های تولیدی مجموعه میکروتوربین 200 کیلو وات CHP می باشد.

 1. طراحی کارخانه
  1. شناسایی و تعیین موقعیت کارخانه
  2. تعیین واحدهای مورد نیاز کارخانه
  3. طراحی معماری
  4. طراحی سازه
  5. طراحی تاسیسات
  6. جانمایی ماشین آلات
  7. تعیین دیماند برق و گاز
 2. طراحی چارت سازمانی و واحدهای مربوطه
 3. تعیین نوع و تعداد پرسنل لازم در هر فاز توسعه کارخانه
 4. تعیین سرمایه های لازم و فازبندی آن

نظارات بر انجام مراحل اجرائی فاز دوم ترجیحا با تاسیس شرکت دانش بنیان در صورت تامین اعتبار لازم